Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” o braku dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum może zaproponować alternatywny sposób dostępu. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Centrum poinformuje o tym wnoszącego żądanie, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową, na adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4,

00-231 Warszawa,

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696

 

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności architektonicznej:
Mariusz Marczak
Telefon: + 48 533 829 942
E-mail: administrator@rodzinnawarszawa.pl

Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Telefon: +48 536 100 004 (16)

Koordynator ds. dostępności cyfrowej:
Telefon: +48 536 100 004 (16)

 

Deklaracja dostępności

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu centrumwspieraniarodzin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego centrumwspieraniarodzin.pl

W ramach serwisu www.centrumwspieraniarodzin.pl działa kilka stron internetowych prowadzonych przez CWR RW. Każda z tych stron posiada własną deklarację dostępności opublikowaną w stopce lub w zakładce „Dostępność” tej konkretnej strony.

Data publikacji strony internetowej: 12.12.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.10.2021


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Koordynator ds. dostępności Mariusz Marczak, kontakt:

 • e-mail: administrator@rodzinnawarszawa.pl,
 • tel./SMS: 533 829 942,
 • messenger: @dziadeklisiecki,
 • pisemnie na adres: Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Informujemy, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.


Wnioski o zapewnienie dostępności 

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej.


Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum może zaproponować alternatywny sposób dostępu. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Centrum poinformuje o tym wnoszącego żądanie, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.


Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową, na adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,
 • drogą elektroniczną, na adres: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl,
 • za pomocą formularza do wypełnienia on line

Więcej na ten temat wniosków oraz dokumenty do pobrania na stronie poświęconej dostępności w CWR RW.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stan dostępności cyfrowej:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • przy znacznym powiększaniu widoku część elementów przestaje być widoczna oraz pojawia się problem z obcinaniem treści,
 • przy włączonym w systemie operacyjnym trybie wysokiego kontrastu sporadycznie pojawiają się problemy z widocznością poszczególnych elementów serwisu,
 • sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków,
 • napotkano na trudności, związane z planowanym w najbliższym czasie uruchomieniem strony Biuletynu Informacji Publicznej na rządowym portalu www.gov.pl. Obecny Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się na stronie CWR RW zostanie przeniesiony na nowopowstały portal w najbliższym możliwym terminie.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników,
 • podpisy alternatywne do zdjęć,
 • napisy do filmów,
 • transkrypcję plików MP3,
 • skalowanie strony do wersji mobilnej,
 • wyszukiwarka,
 • zakładka dostępność,
 • Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Daria Dębecka, kontakt:

 • adres e-mail: d.debecka@rodzinnawarszawa.pl,
 • nr tel.: +48 22 536 100 004. 

Oświadczenie sporządzono dnia 14.02.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Dostępność architektoniczna:

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” prowadzi szereg działań, które są odpowiedzią na potrzeby jego interesariuszy, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. 

W obszarze dostępności architektonicznej na bieżąco prowadzimy działania mające za zadanie podnosić dostępność architektoniczną.


FabLab Wbijaj!

Adres: FabLab Wbijaj! ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

Do budynku prowadzą dwie drogi. Od ulicy Starej 4 – schodami w dół oraz od ulicy Boleść bezpośrednio na teren placówki. 

Do FabLabu Wbijaj! przy ul. Starej 4 można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Boleść (ok. 400 m.).

Dojazd tramwajem: przystanek Stare Miasto (ok. 900 m.).

Dojazd metrem: przystanek Metro Ratusz Arsenał (ok. 1000 m.).

Na teren stolarni prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Boleść oraz wejście boczne od strony Multimedialnego Parku Fontann.

Do budynku prowadzi jedno wejście na poziomie chodnika. 

Budynek jest parterowy, w części warsztatowej może pracować osoba na wózku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna dla odwiedzających.

Na parkingu Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez FabLab Wbijaj! można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Nie posiadamy możliwości porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi. 


Kontakt z FabLabem Wbijaj! możliwy jest w szczególności poprzez:

 • e-mail: fablabwbijaj@rodzinnawarszawa.pl,
 • tel./SMS: 536 100 005,
 • messenger: @fablabwbijaj
 • pisemnie na adres: FabLab Wbijaj! ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

ETR - FabLab Wbijaj!